top of page

Souhlas se zpracováním údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zájemce o práci (dále jen „Zájemce“) uděluje společnosti ZEMAN maso-uzeniny, a.s. souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů. Zájemce souhlasí, aby jeho Údaje byly zpracovávány rovněž zpracovateli a dalšími příjemci pověřenými společností ZEMAN maso-uzeniny, a.s. a to za použití manuálních a/nebo automatizovaných způsobů zpracování, a to i v případě, že při tomto poskytnutí Údajů dojde k jejich přenosu mimo území České republiky.

Zájemce dává společnosti ZEMAN maso-uzeniny, a.s. případně dalším příjemcům, souhlas ke zpracováním jím poskytnutých Údajů za účelem:

(1) poskytnutí služby, zejména přijetí poptávky, její zpracování, doručení do místa určení, platebních transakcí, vyúčtování služby, komunikaci se Zájemcem během realizace poptávky a podobně;
(2) poskytnutí informací Zájemci o detailech pracovních podmínek, službách a dalších informací nezbytných pro vykonávání činností pro společnost ZEMAN maso-uzeniny, a.s. (zejména emailem, telefonicky, nebo prostřednictvím SMS zpráv);

Zájemce uděluje svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů bez časového omezení Společnost ZEMAN maso-uzeniny, a.s. prohlašuje, že Údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu.

Údaje Zájemce poskytuje dobrovolně, a to prostřednictvím webové stránky zpracovatele. Souhlas dle tohoto článku můžete Zájemce kdykoli odvolat, a to prostřednictvím písemně na adrese sídla společnosti ZEMAN maso-uzeniny, a.s.

Zájemce má právo na:

(1) na základě žádosti o informaci ohledně zpracování Údajů a společnost ZEMAN maso-uzeniny, a.s. je povinna takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem sdělení vždy bude informace o:

(i) účelu zpracování Údajů;
(ii) Údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Zájemce; a
(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Údajů.

(2) Dále má Zájemce právo:

(i) na přístup k Údajům;
(ii) požadovat opravu Údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a
(iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti ZEMAN maso-uzeniny, a.s.

(3) Pokud se Zájemce domnívá, že společnost ZEMAN maso-uzeniny, a.s., zpracovatel či další příjemce provádí zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

(i) požádat společnost ZEMAN maso-uzeniny, a.s., zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení;
(ii) požádat, aby společnost ZEMAN maso-uzeniny, a.s., zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo
(iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.“

bottom of page